Showing 1 - 3 of 3 Results
1.
Radiation in Astrophysical Plasmas by Zheleznyakov, V. V. ISBN: 9780792339076 List Price: $299.00
2.
Radiation in Astrophysical Plasmas by Zheleznyakov, V. V. ISBN: 9789401065740 List Price: $299.00
3.
Radio Emission of the Sun and Planets by Zheleznyakov, V. V. ISBN: 9780080130613